Loading...

Reference >> Software reference >> Informacijski sistem obrtnog registra – ISOR

Informacijski sistem obrtnog registra – ISOR

Software-sko riješenje urađeno za Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta

1. Organizacijski koncept Obrtnog registra

Vođenje Obrtnog registra propisano je Pravilnikom o obliku i načinu vođenju
obrtnog registra ( " Službene novine Federacije BiH ", br.: 16/03 i 37/04 ). Obrtni
registar je organizacijski sastavljen od registarskih tijela u općinskim organima
nadležnim za oblast obrtništva, dok su kantoni tijela iznad tih registarskih tijela.
Centralni obrtni registar je iznad svih registarskih tijela i kantona i smješten je u
Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta. Prema tome možemo postaviti
organizacijsku strukturu Obrtnog registra .

2. Ciljevi izrade i implementacije ISOR – a

1. Smanjenje troškova (brža obrada zahtjeva, automatizacija procesa, pouzdane i
fleksibilne analize postojećih podataka koje utječu na smanjenje troškova
uspostave i vođenja Obrtnog registra)
2. Povećavanje kvalitete usluge građanima (baza podataka ISOR – a je javna i
dostupna je svim građanima, što također utječe na sveukupno smanjenje
troškova i povećanje kvalitete usluge građanima)
3. Uspostava fleksibilne strukture (struktura ISOR-a je otvorenog izvornog koda,
dostupnog za daljnju nadogradnju, orijentiranog ka povezivanju sa drugim
sličnim sistemima, što omogućava veću dugotrajnost, pouzdanost i isplativost
izrade i implementacije ISOR-a)
4. Ubrzavanje i pojednostavljenje procesa izdavanja odobrenja za obavljanje
obrtničkih djelatnosti

3. Zahtjevi realizirani u ISOR – u

Pored zahtjeva propisanih Pravilnikom o obliku i načinu vođenju obrtnog
registra, kroz ISOR je udovoljeno i zahtjevima tehnološke prirode:

1. Sistem je prilagodljiv mrežnoj infrastrukturi registarskih tijela.
Broj registarskih tijela u općinama, kantona, obrtničkih komora kantona i
federalnih ministarstava u kojima je potrebno izvršiti implementaciju sistema je oko
100. Svako od registarskih tijela može imati potrebu za više od jedne klijent aplikacije.
Ako registarsko tijelo nema potrebnu mrežnu infrastrukturu (stalnu internet vezu itd.)
omogućen je rad na sistemu u lokalnom režimu mrežnog rada, sa mogućnošću
povremene razmjene podataka sa bazom podataka Centralnog obrtnog registra i
kantonalnih obrtnih registara.

2. RDBMS – MS SQL Server baza podataka
Relacijski model je pouzdan i veoma učinkovit model za upravljanje bazama
podataka. Izradom baze na ovakav način dobili smo najbolji odnos cijene i mogućnosti
održavanja i razvoja ISOR – a.

3. Nad grupama podataka su definisane privilegije korištenja za različite
korisnike.
Rješenje sadržava praćenje korisnika koji vrše upis podataka u bazu.
Administracija korisnika i privilegija na određene grupe podataka je jednostavna i
sigurna. Svaka promjena bilo kojeg podatka od strane korisnika pamti se sa tačnim
datumom i vremenom promjene.

4. Sistem je urađen u RAD (rapid application development) poznatim alatima
( .NET, ...) što omogućava bržu i jeftiniju nadogradnju sistema.

Sistem podržava višeplatformsko okruženje (MS Windows, Linux...).
Projektant sistema ispostavio je izvorni kod rješenja, čime je ministarstvo
pojednostavilo proceduru u pogledu daljnjih nadogradnji i održavanja sistema. Broj
licenci sistema koje će ministarstvo koristiti je neograničen i time su izbjegnuti troškovi
plaćanja licence od strane korisnika.

5. Analiza podataka u sklopu ISOR – a omogućava brz i jednostavan rad sa
upitima nad bazom podataka ISOR – a.
ISOR – a sadržava čarobnjak za upite nad podacima kojim se podaci lako i
efektivno filtiriraju po želji korisnika, što je omogućeno multidimenzionalnom
prezentacijom i mogućnošću filtriranja podataka kroz multidimenzionalnu matricu
podataka (kocka, cube).

6. Praćenje procesa i dokumenata u sistemu je prilagođeno principima ISO
9001:2000 o kvaliteti poslovanja.
7. Sistem nije izgrađen kao standardni dokument management sistem, već je
prilagođen Pravilniku o obliku i načinu vođenja Obrtnog registra.


8. Korisnik ima mogućnost definirati moguće kreatore i potpisnike svakoj vrsti
dokumenta.
Kreiranjem dokumenta, aplikacija naznačuje potpisnicima dokumenta, njegovo
postojanje i definira potpisivanje dokumenta kao zadatak u rokovnicima potpisnika.

9. Uz sistem je urađeno i WEB rješenje.
WEB rješenje ima mogućnost javnih upita na bazu u smislu posjedovanja
odobrenja za rad i prisustva određenog obrtnika u Obrtnom registru, kao i detaljnijih
podataka o stanju obrta (Izvod iz Obrtnog registra).

10.Sistem ima i modul za pristup podacima korištenjem mobilnih tehnologija.
To omogućava brz uvid u trenutno stanje određenog registranta (obrta), što
povećava učinkovitost drugih ustanova koje svoje poslovanje vežu za Obrtni registar, a
nemaju potrebnu hardware – sku infrastrukturu za pristup registru putem WEB
okruženja (npr. inspektori Porezne uprave). Ovaj modul funkcionira na principu SMS
razmjene, a ne kaoWAP usluga.

11.Tehničku i logističku podršku za održavanje i implementaciju sistema pruža
projektant sistema.
Projektant sistema se ugovorom obvezao na pružanje edukativne podrške o
korištenju klijent aplikacija sistema u svim registarskim tijelima.

12. Sistem omogućava vezu sa svim obrascima iz Pravilnika o obliku i načinu
vođenju obrtnog registra.


4. Način rada ISOR – a
Zakonom o obrtu ("Službene novine Federacije BiH", br.: 52/02, 29/03 i 11/05)
propisani su uvjeti potrebni za obavljanje obrtničke djelatnosti, kao i način izdavanja
odobrenja za obavljanje obrta i obrtnice. U skladu sa zakonom, za ove poslove ovlašteni
su općinski organi nadležni za oblast obrtništva ( registarska tijela ).
Proceduru propisanu Zakonom o obrtu općinski organi su do sada mogli
provoditi putem obrazaca propisanih podzakonskim aktima ovog zakona, koje izrađuje
jedna štamparija za cijelu Federaciju BiH, odabrana od strane Federalnog ministarstva
razvoja, poduzetništva i obrta javnim natječajem. Implementacijom ISOR – a ovaj proces
je automatizovan.
Fizičko lice, koje zadovoljava uvjete propisane Zakonom o obrtu, obraća se
nadležnom općinskom organu sa zahtjevom da mu se izda odobrenje za obavljanje
obrtničke djelatnosti i da ga se upiše u Obrtni registar.
Primjenom ISOR – a izbjegava se upotreba štampanih obrazaca koji su do sada
korišteni; jedanput unesene podatke sistem distribuira u sva polja gdje se pojavljuju i
automatski formira Izvod iz obrtnog registra, koji sadrži sve potrebne podatke o jednom
obrtu; svaki unos podataka se bilježi sa vremenom unosa i šifrom korisnika i pohranjuje
u bazu podataka, pa se na taj način vremenskim slijedom mogu pratiti sve promjene
vezane za jedan obrt; svi obrasci formirani u sistemu mogu se odštampati u onom obliku
kako je to propisano podzakonskim propisima i uložiti u arhivu; na osnovu unesenih
podataka sistem automatski formira Rješenje o upisu u obrtni registar i Rješenje o
odobravanju obrtničke djelatnosti koje je također moguće odštampati; korištenjem
podataka unesenih u sistem moguće je odštampati i gotove obrasce obrtnice velike i
male, te saglasnosti za obavljanje posebnog obrta. U sistemu je uvijek aktivan posljednji
unos podataka za pojedini obrt ( aktivno stanje ), ali su u bazi podataka "skladišteni" i
podaci o svim poduzetim izmjenama ( pasivno stanje ).
Obzirom da je tok procesa i izrade dokumenata u ISOR – u prilagođen principima
ISO 9001:2000 o kvaliteti poslovanja, te da su integrirani vremenski rokovi propisani
Zakonom o upravnom postupku, službenici koji koriste ovaj sistem su na izvjestan način
"nadzirani" od sistema u stepenu uspješnosti obavljanja svojih radnih zadataka.
Općinski organ nadležan za obrtništvo svakog dana putem interneta proslijeđuje
podatke iz svoje baze podataka kantonalnom ministarstvu nadležnom za oblast
obrtništva. Na taj način ovo ministarstvo ima dnevno ažurirane podatke za područje
svog kantona. Kantonalna ministarstva svakog dana ( a najmanje 2 puta sedmično ) na
isti način šalju podatke u Centralni obrtni registar, pa Federalno ministarstvo razvoja,
poduzetništva i obrta u svakom trenutku raspolaže sa svim relavantnim podacima iz
oblasti obrtništva za prostor cijele Federacije BiH.
Analitička vrijednost ISOR – a ogleda se kroz različite mogućnosti analize
pohranjenih podataka. Tako je moguće u zahtijevanom vremenskom periodu dobiti
informacije o broju novootvorenih obrta, broju odjavljenih obrta, vrsti obrta prema standardnoj klasifikaciji djelatnosti, broju uposlenih u obrtima i još mnogo drugih
podataka, koje je moguće predstaviti i grafičkim putem.
ISOR je opremljem i SMS modulom koji mu omogućava komunikaciju putem SMS
– a. To znači da sistem neovisno može odgovoriti na SMS poruku kojom mu je poslan
neki upit (npr. identifikacijski broj obrta, naziv obrta i sl.), slanjem odgovora SMS
porukom na registrovani broj mobilnog telefona sa kojeg je upit upućen.
 

PDF- Informacijski sistem obrtnog registra – ISOR