Loading...

CERTIFIKAT ISO 9001:2008

Uveli smo ISO Certifikat 9001:2008 sustav upravljanja kvalitete

Luna.COM d.o.o. konstantno ulaže u razvoj i osuvremenjivanje tehnoloških procesa, opreme i kadrova, što utiče na konstantan rast kvaliteta usluga. Imajući u vidu da certificiran
sistem kvaliteta predstavlja dokaz sposobnosti da se korisnicima pruža kvalitetna usluga kao i da je unapređenje kvaliteta najbolja strategija razvoja organizacije, Uveli smo integrirani sistem upravljanja kvalitetom prema standardima JUS ISO 9001:2008. Certifikaciju sistema kvaliteta je obavila renomirana međunarodna certifikaciona kuća Cro Cert.

Sistem menadžmenta kvalitetom podrazumijeva izuzetno dinamičan i živ proces zasnovan na konstantnom poboljšavanju i unapređenju zadovoljstva i motivacije korisnika, ali i svih zaposlenih. Certifikacijom dobivamo potvrdu da se u svakom trenutku zna ko, kako, kada i gdje obavlja aktivnosti vezane za optimalno funkcioniranje poslovnog sistema radi obezbjeđenja kvaliteta.To je ujedno i osnova naše poslovne politike, koju ostvarujemo ispunjavanjem svojih strateških ciljeva upravo kroz dosljednu primjenu i kontinuirano poboljšavanje sistema
menadžmenta kvalitetom.

Standard ISO 9001 se fokusira na menadžment procesa i organizacije, i kao takav primjenjiv je na svaki poslovni sistem. Ključni zahtjevi ovog standarda koje organizacija
mora da ispuni su prije svega:

* da utvrdi potrebe i očekivanja korisnika i drugih zainteresovanih strana,
* da uspostavi politiku, ciljeve i radno okruženje potrebno da motiviše organizaciju da zadovolji potrebe i očekivanja korisnika,
* da utvrdi, uspostavi i upravlja sistemom međusobno povezanih procesa potrebnih da se sprovede politika i ostvare ciljevi.

ISO 9001:2008 opće prihvaćena je međunarodna norma za upravljanje kvalitetom, fleksibilan sustav zahtjeva koji se lako prilagođavaju individualnim potrebama svake organizacije. Dobro isplaniran, uveden i certificiran sustav upravljanja kvalitetom donosi trajna poboljšanja kvalitete odnosa sa kupcima, upravljanja, planiranja, efikasnosti procesa i poslovnih rezultata.